หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 10)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 10)

เนื่องจากยังพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
 
              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 10) ดังต่อไปนี้
             
              ข้อ 1  ให้ยกเลิกบรรดาคำสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติอื่นใด เฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
             
              ข้อ 2  ให้นักศึกษาหรือบุคลากรที่เดินทางไปหรือมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสาคร หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่เฝ้าระวังสูง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVD-19) ปฏิบัติตนตามคำแนะนำหรือมาตรการที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กำหนดอย่างเคร่งครัด (ตามหลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองฯ และแนวทางการตรวจคัดกรองฯ ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 แนบท้ายประกาศนี้)
                  
              ข้อ 3  ให้ขยายระยะเวลาจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชาออกไปตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา เว้นแต่รายวิชามีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 20 คน อาจารย์ผู้สอนอาจใช้ดุลยพินิจเพื่อพิจารณาทำการสอนในชั้นเรียน หรือสอนในชั้นเรียนและถ่ายทอดออนไลน์ ไปพร้อมกันได้ โดยให้แจ้งคณบดีเพื่อทราบก่อนดำเนินการสอน
 
              การสอนในรูปแบบออนไลน์ตามวรรคก่อน อาจารย์อาจดำเนินการจากภายนอกมหาวิทยาลัย โดยอาจจัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์ตามเกณฑ์หรือรูปแบบที่คณะวิชากำหนด และให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2562 คำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 373/2562 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โดยอนุโลม
 
              ข้อ 4  หากแนวโน้มการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ลดน้อยลงหรือสถานการณ์โดยรวมดีขึ้น ตั้งแต่วันที่ 15กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ โดยต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดและการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จะพิจารณาจัดสอบในห้องสอบโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าสอบและผู้คุมสอบรวมกันไม่เกินห้องละ 50 คน
 
              ข้อ 5  มหาวิทยาลัยพายัพขอความร่วมมือจากนักศึกษาและบุคลากรหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่เสี่ยง และหากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ให้ดำเนินการตามแนวทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

              ข้อ 6  กรณีมีปัญหาการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้รักษาการอธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและถือเป็นที่สุด
 
              จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
            
              ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม  2564