หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564

     คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 สมัครทางไปรษณีย์ วันนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 (ถือตราไปรษณีย์ประทับเป็นสำคัญ) หรือ สมัครด้วยตัวเอง ที่สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ วันนี้ - 26 กุมภาพันธ์ 2564 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
 
     1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
     2. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี นับถึงวันที่เปิดการศึกษา
     3. มีน้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
          3.1 เพศหญิง มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
          3.2 เพศชาย มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
     4. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ (ไม่ตั้งครรภ์ ไม่มีความผิดปกติทางด้านการได้ยิน ไม่มีภาวะตาบอดสี ไม่มีโรค ความพิการหรือความผิดปกติทั้งทางร่างกายและจิตใจ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการฝึกปฏิบัติงาน)
 
      โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 4 มีนาคม 2564 ทาง www.payap.ac.th และสอบข้อเขียน 2 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ภาษาอังกฤษ วันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053-242532 หรือ คลิกที่นี่