หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีติดเข็มแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 95

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีติดเข็มแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 95

     คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีติดเข็มแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 95 ปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00 น. ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว 

    ผศ. ดร. วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ฯ เผยว่า คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ มีรากฐานมาจากโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยแมคคอร์มิค โดยมีปณิธานที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้คู่คุณธรรม คือ สัจจะและบริการด้วยน้ำใจไมล์ที่สอง ออกไปรับใช้สังคม ในอดีตที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีสำเร็จหลักสูตรให้แก่นักศึกษาพยาบาล โดยผู้สำเร็จหลักสูตรจะได้จุดตะเกียง กล่าวคำปฏิญาณไนติงเกล และร่วมร้องเพลง “ฉันจะสัตย์ซื่อ” ทั้งนี้เพื่อย้ำเตือนให้ทุกคนได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ซึ่งสืบทอดมาจากฟลอเรนส์ ไนติงเกล ผู้ให้กำเนิดวิชาชีพพยาบาล นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงว่าผู้สำเร็จหลักสูตรจะมีสิทธิโดยสมบูรณ์ ที่จะสามารถใช้สัญลักษณ์ตัว M บนเข็มและบนหมวกขาวในการประกอบวิชาชีพพยาบาล ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพยาบาลที่ได้สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เข็มที่มีตัว “M” เป็นสัญลักษณ์นั้นได้ออกแบบด้วยความรู้สำนึกในความรัก ความเอื้ออาทร ความดีงาม และเป็นแบบอย่างของบูรพาจารย์ ตลอดจนรุ่นพี่แมคคอร์มิคที่ได้ช่วยกันปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา จนทำให้ชื่อเสียงของแมคคอร์มิคเป็นที่รู้จัก และชื่นชมโดยทั่วกันมาจนถึงปัจจุบัน 

     สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าร่วมในพิธีนี้ได้นั้น ต้องผ่านกระบวนการศึกษาอบรมและฝึกปฏิบัติในวิชาชีพพยาบาลตลอดจนได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างครบถ้วนตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพายัพ และมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพพยาบาล รับใช้สังคมด้วยน้ำใจไมล์ที่สองสืบต่อไป

     ในส่วนของการจัดงานครั้งนี้ทางคณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้ตะหนักถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้จำกัดจำนวนของผู้เข้าร่วมงานโดยให้ผู้มีส่วนร่วมในพิธีและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีในโบสถ์เท่านั้น ส่วนผู้ปกครองและญาติมิตรที่มาร่วมแสดงความยินดีจะมีการจัดพื้นที่ด้านนอกให้ความสะดวกรวมถึงขอให้สวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน นอกจากนี้ยังจัดให้มีจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน การจัดวางจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ และจัดระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมพิธีด้วยเช่นกัน