หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.) จัดโครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.) จัดโครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564

     มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.) จัดโครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564 (The 11th Payap University and UNRN  Research Symposium 2021)  ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 โดยรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ https://www.facebook.com/pyuofficial
 
     The 11th Payap University and UNRN Research Symposium 2021 เป็นเวทีที่มีบทบาทสำคัญของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยวิจัยต่าง ๆ ที่จะได้ร่วมกันนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้สู่ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน แต่ด้วยประเทศไทยอยู่ระหว่างเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอแบบออนไลน์ โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางทางเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยพายัพ (https://www.facebook.com/pyuofficial) 
 
     รองศาสตราจารย์เอนก ชิตเกษร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า การจัดประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2564 (The 11th Payap University and UNRN Research Symposium 2021) มีความพิเศษกว่าปีผ่านมามาก เนื่องด้วยปีนี้ ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากนักวิจัย และนักวิชาการ ที่ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมมากถึง 92 เรื่อง จากมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน จำนวน 31 แห่ง จึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่า ในชุมชนวิชาการของประเทศไทย ได้มีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้สู่ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการก้าวสู่โลกยุคใหม่
 
     แม้ว่าในปีนี้ ประเทศไทยของเราจะอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการจัดประชุม โดยมหาวิทยาลัยพายัพ ได้ใช้รูปแบบการจัดประชุมผ่านออนไลน์ แต่ยังอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมทางวิชาการ โดยในช่วงแรกจะมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางใหม่การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ ผ่านระบบ Microsoft Teams Live และถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟสบุ๊กของมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/pyuofficial และมีการนำเสนอบทความวิจัย Oral Presentation รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams Live หัวข้อละ 15 – 20 นาที
 
     ในปีนี้ มีบทความวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และสาขานิติศาสตร์ จำนวน 1เรื่อง ชื่อผู้นำเสนอ ปิ่นอนงค์ อำปะละและคณะ กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ (เฉพาะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มการบัญชี) จำนวน 1เรื่อง ชื่อผู้นำเสนอ ฮาบีบะห์ แตเป๊าะ และมีงานวิจัยที่นำเสนอทั้งหมดจำนวน 92 เรื่อง แบ่งได้เป็น 5 กลุ่มสาขา ได้แก่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะ กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ และกลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์) มีจำนวน 1 เรื่อง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจำนวน 6 เรื่อง สาขาสังคมศาสตร์ มีจำนวน 46 เรื่อง สาขาเศรษฐศาสตร์ (เฉพาะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มการบัญชี) มีจำนวน 28 เรื่อง และสาขาภาษาศาสตร์ (เฉพาะบทความภาษาอังกฤษ) มีจำนวน 11 เรื่อง ทั้งนี้มีผลงานวิจัยดีเด่น (Best Paper Award) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 1 เรื่อง และกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์(เฉพาะกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มการบัญชี จำนวน 1 เรื่อง
 
     ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน จำนวน 31 แห่ง ที่เข้าร่วม โดยเป็นมหาวิทยาลัยรัฐ จำนวน 22 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี/ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้/มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ4/ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี /มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/มหาวิทยาลัยรามคำแหง /สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา/สถาบันการบินพลเรือน/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา /มหาวิทยลัยราชภัฎวไลยอลกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา/มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ/มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์/มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
 
     มหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 9  แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยพายัพ /มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น/วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นตาก /มหาวิทยาลัยธนบุรี /สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ /มหาวิทยาลัยกรุงเทพ /วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม /มหาวิทยาลัยเกริก/วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 
     สอบถามข้อมูลการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ โทรศัพท์ : 053-851478-86 ต่อ 7205  โทรสาร : 053-241983 เว็บไซต์ : http://research.payap.ac.th อีเมล์ : symposium@payap.ac.th