หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ ขานรับนโยบาย จ.เชียงใหม่ ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100 % เป็นวาระของจังหวัด เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

มหาวิทยาลัยพายัพ ขานรับนโยบาย จ.เชียงใหม่ ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100 % เป็นวาระของจังหวัด เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

     ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2564 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน และให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย
 
     นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า รัฐบาลโดยศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ประกาศให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เป็นวาระแห่งชาติ โดยตั้งเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนตามแผนแม่บท ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 ให้ต่ำกว่า 18 คน ต่อประชากรแสนคน ประกอบกับปฏิญญา สตอกโฮล์ม ที่มีเป้าหมายให้ลดจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี พ.ศ. 2573 และ จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของ จ.เชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2563 พบว่า มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เฉลี่ย 163 ครั้ง บาดเจ็บ 127 ราย และเสียชีวิต 53 รายต่อเดือน ซึ่งเป็นจํานวนที่สูงมากโดยมีสาเหตุหลักมา จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย และใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนด ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จากเยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นกําลังหลักของชาติในอนาคต รวมถึงกระตุ้นจิตสํานึกให้ประชาชน ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยทางถนน จ.เชียงใหม่ จึงออกประกาศ ดังนี้
 
     1. ให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของ จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2564
 
     2. ให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 โดยให้ทุกหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง กําชับให้ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามกฎหมาย/นโยบายความปลอดภัยทางถนน เรื่อง การขับขี่มอเตอร์ไซด์ต้องสวมหมวกนิรภัย และการขับขี่รถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย หากไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป รวมทั้งรณรงค์ให้ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
 
     3. ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เมื่อขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
 
     4. ให้มีการดําเนินการตั้งด่านโรงเรียนในสถานศึกษา และตั้งต่านโรงงานในสถานประกอบการ โดยกวดขันการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เมื่อขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 อย่างเคร่งครัด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
     ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
 
     นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่