หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 47 ก้าวสู่ปีที่ 48 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 47 ก้าวสู่ปีที่ 48 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์

     มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 47  ก้าวสู่ปีที่ 48 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์     


 
     อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า มหาวิทยาลัยพายัพก่อตั้งขึ้นโดยมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2517 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าเพื่ออบรมให้ความรู้แก่เยาวชนของชาติในระดับอุดมศึกษา โดยได้การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างหลักสูตรการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เพื่อให้เท่าทันกับกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยพายัพครบรอบ 47ปี เราพร้อมที่จะก้าวสู่ปีที่ 48ด้วยความภาคภูมิใจ ด้วยปณิธาน สัจจะ – บริการ อันแน่วแน่ในการพัฒนาคน พัฒนาชาติมหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้จัดนมัสการพระเจ้าเพื่อขอบคุณสำหรับการดำเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และขอการทรงนำจากองค์พระผู้เป็นทรงโปรดประทานสติปัญญาและขอทรงโปรดประทานกำลังกาย กำลังใจ ให้พวกเราทุกคนสามารถปรับตัว ครองตนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ไม่ว่าในปัจจุบันนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงฉับไวทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ การเคลื่อนย้ายผู้เรียนจากต่างชาติ โดยสถาบันอุดมศึกษาเปิดกว้างขึ้นเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น ประกอบกับการเรียนรู้สาธารณสุขร่วมกันให้ก้าวผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ขอให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับของมหาวิทยาลัย ด้วยตลอดเวลาที่ผ่านมาสามารถปฏิบัติพันธกิจด้านการศึกษาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ร่วมกันก้าวผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคและสามารถยืนหยัดดำเนินพันธกิจต่อไปได้อย่างสง่างามด้วยสำนึกความรับผิดชอบในพระคุณความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า บนรากฐานความเชื่อทางคริสต์ศาสนา เป็น “แหล่งเรียนรู้สากล พัฒนาคนสู่พลเมืองโลก” โดยบัณฑิตมหาวิทยาลัยพายัพ จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล 
 
     และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้จัดนมัสการพระเจ้าในรูปแบบออนไลน์ โดยการอธิษฐานสรรเสริญ ขอบพระคุณ และขอการทรงนำจากพระเจ้าจากศาสนาจารย์ ดรเอสเธอร์ เวคแมนศาสนาจารย์ประจำสำนักงานศาสนกิจเทศนาโดย ศาสนาจารย์ ผศ. ดร. สาธนัญ บุณยเกียรติผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศาสนกิจและพัฒนานักศึกษาและอนุศาสกมหาวิทยาลัยพายัพ 
 
     ทั้งนี้ทุกท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook LIVE Page : PYUOfficial ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ลิงก์เข้าชมถ่ายทอดสด คลิก https://www.facebook.com/pyuofficial หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ (ลิงก์การรับชมจริง ขอส่งให้อีกครั้งเมื่อเริ่มระบบการถ่ายทอด) 

     จึงขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรนักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมชมการนมัสการพระเจ้า ฯ ในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศาสนกิจ โทร053 851 478 ต่อ 262