หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       Center for Social Impact มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง การประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ Strengthening Innovative Social entrepreneurship practices for disruptive business setting in Thailand and Myanmar (STEPup)

Center for Social Impact มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง การประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ Strengthening Innovative Social entrepreneurship practices for disruptive business setting in Thailand and Myanmar (STEPup)

     Center for Social Impact มหาวิทยาลัยพายัพ โดยความร่วมมือทางวิชาการกับ FH JOANNEUM สาธารณรัฐออสเตรีย ภายใต้กรอบ Erasmus+ Capacity Building in Higher Education โครงการ Strengthening Innovative Social entrepreneurship practices for disruptive business setting in Thailand and Myanmar (STEPup) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาในสถาบันในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ CSI จึงได้จัดอบรม สัมมนาในหัวข้อเรื่อง การประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship) ในวันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.45 น. ณ Center for Social Impact (CSI) มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม และพัฒนาของบุคลากรและนักศึกษาในเรื่องดังกล่าว เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการให้บริการทางวิชาการและการรับใช้สังคมสำหรับบุคลากรและนักศึกษา ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสหภาพยุโรป Erasmus+
     ผู้สนใจสามรถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณเอสรา ปัญญาจารย์สิริ โทรศัพท์ภายใน 7280 หรือ 081-3866207 อีเมล์ amishaw.payap.ic@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
กำหนดการอบรม
วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ Center for Social Impact
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
 
08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน 
09:00 - 09:15 น. กล่าวต้อบรับ และแนะนำโครงการ โดย อาจารย์ Michael Meallem ผู้จัดการศูนย์ Center for Social Impact
09:15 – 10:30 น. บทนำเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม โดย อาจารย์ดร. พิพัฒน์พงศ์ มาศิริ
10:30 – 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10:45 – 12:00 น. SMBC 1 – Value Proposition โดย อาจารย์รัตติกาล กันทาปวง
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 – 13:45 น. SMBC 2 – Value Creation โดย อาจารย์ดร. วัลภา วงศ์จันทร์ 
13:45 – 14:30 น. SMBC 3 – Value Delivery โดย อาจารย์ทศพล บุญศิริ 
14:30 – 14:50 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14:50 – 15:30 น. SMBC 4 – Innovative Finance โดย อาจารย์วรุตม์ เกาศล 
15:30 – 16:30 น. การนำเสนอผลงาน 
16:30 – 16:45 น. พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร