หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 11)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 11)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 11) 
 
     อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 10) ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2564
 
     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จึงให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19  (ฉบับที่ 10) ดังต่อไปนี้
 
          ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 3 ของประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19  (ฉบับที่ 10) และใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 3 อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบชั้นเรียน รูปแบบออนไลน์ หรือผสมผสานระหว่างชั้นเรียนและถ่ายทอดออนไลน์ไปพร้อมกันได้ โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมตามบริบทที่เกี่ยวข้องและให้แจ้งคณบดี เพื่อทราบก่อนดำเนินการสอน”
 
          ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4 ของประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19  (ฉบับที่ 10) และใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 4 การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สามารถจัดสอบในห้องสอบได้ โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าสอบและผู้คุมสอบรวมกันไม่เกินห้องละ 170 คน”
 
     จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
     ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564