หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรใหม่ ปริญญาโทการบริหารการศึกษา รุ่นแรก ในปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรใหม่ ปริญญาโทการบริหารการศึกษา รุ่นแรก ในปีการศึกษา 2564

   

     อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า หลักสูตรปริญญาโทการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารการศึกษาของบุคลากรด้านการศึกษาที่ประสงค์จะสร้างตนเอง สู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพ มีภาวะผู้นำที่มีความรอบรู้ในหลักการบริหารการศึกษา มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยีการบริหารจัดการและการปฏิรูปการศึกษา มีการพัฒนาเชิงนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ และสามารถประยุกต์ใช้การวิจัยในการบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษาจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต
 
     แผนการศึกษาของหลักสูตร แบ่งเป็น แผน ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ์) จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42หน่วยกิต และแผน ข (สาระนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ) จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
 
     ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (เพ็นเทคอสต์) ห้อง 207 มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว หรือจองสิทธ์เข้าเรียน ได้ที่  อ.ดร. จรัญญา เทพพรบัญชา โทร. 084-015-5858, 082-557-8928 LineID : Kinimed ค่าจองสิทธิ 6,400 บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แผน ก จำนวน 154,200 บาท (4 ภาคการศึกษา) แผน ข จำนวน 160,200 บาท (5 ภาคการศึกษา) หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ meducation.payap.ac.th