หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร และการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร และการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ
เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร และการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์
                   การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

 
               เนื่องจากยังพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
 
               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร และการจัด การเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ดังต่อไปนี้
              
               ข้อ 1  ให้ยกเลิกบรรดาคำสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติอื่นใด เฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
              
               ข้อ 2  ให้นักศึกษาหรือบุคลากรที่เดินทางไปหรือมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และกรุงเทพมหานคร หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่เฝ้าระวังสูง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 32/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  สั่ง ณ วันที่ 8 เมษายน 2564 โดยเคร่งครัด
 
               ข้อ 3  แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร
                    3.1 ห้ามบุคลากรเข้ามาในมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันหยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 18 เมษายน 2564 ยกเว้น หน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยฯ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน และให้แจ้งต่อ ผู้อำนวยการสำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ (คุณธวัชชัย วงศ์วัชรอำพน โทรศัพท์ 06-2595-2666)
                    3.2 ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
                    3.3 หากบุคลากรต้องกักกันตนเอง (Home Quarantine) ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้บุคลากรใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีและสิทธิลากิจ ที่เหลืออยู่ก่อน ตามลำดับ หากสิทธิข้างต้นไม่เหลือแล้วให้ใช้สิทธิลาป่วยได้ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 กำหนดจำนวนวันไว้ เว้นแต่เป็นบุคลากรที่มีสัญญาจ้างแบบกำหนดระยะเวลาและได้รับค่าตอบแทนการทำงานคิดคำนวณเป็นรายวัน
                   
               ข้อ 4  แนวทางการจัดการเรียนการสอน
                    4.1 การจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค หลักสูตรไทย ในภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 – 15 พฤษภาคม 2564 ให้จัดในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชา
                    4.2 การจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค หลักสูตรนานาชาติ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 – 22 พฤษภาคม 2564 ให้จัดในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชา
                    4.3 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นทุกหลักสูตร ให้จัดในรูปแบบออนไลน์ ทุกรายวิชา
                    4.4 การฝึกปฏิบัติงานและสหกิจศึกษาของทุกหลักสูตร ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน โดยให้รายงานต่อคณบดี และฝ่ายวิชาการและวิจัย ตามลำดับ
              
               ข้อ 5  มหาวิทยาลัยพายัพขอความร่วมมือจากนักศึกษาและบุคลากรหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่เสี่ยง และหากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ให้ดำเนินการตามแนวทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด   
               ข้อ 6  กรณีมีปัญหาการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้รักษาการอธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและถือเป็นที่สุด
 
               หากแนวโน้มการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระลอกใหม่ลดน้อยลง หรือสถานการณ์โดยรวมดีขึ้น มหาวิทยาลัยจะแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร และแนวทางการจัดการเรียนการสอน อีกครั้งหนึ่ง
 
               จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
             
                              ประกาศ ณ วันที่  9  เมษายน  2564
 
                                  อาจารย์อภิชา  อินสุวรรณ
                                     รักษาการอธิการบดี