หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ด่วนที่สุด มหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2564

ด่วนที่สุด มหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2564

ด่วนที่สุด... มหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2564 

     ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แพร่กระจายมากขึ้น เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดและสภาวการณ์เสี่ยงของผู้เข้าสอบ ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ จากเดิม วันพฤหัสบดีที่ 22 และ วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เป็น วันพฤหัสบดีที่ 6 และ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยยังคงใช้สถานที่สอบตามเดิมที่ได้
ประกาศไว้

คลิกดูกำหนดการใหม่ที่นี่