หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ และ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เตรียมความพร้อมเปิด PIH Hospitel แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ รับการตรวจทุกระบบตามมาตรฐาน พร้อมให้บริการช่วยเหลือจังหวัดเชียงใหม่รับมือการระบาดของเชื้อโควิด-19

มหาวิทยาลัยพายัพ และ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เตรียมความพร้อมเปิด PIH Hospitel แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ รับการตรวจทุกระบบตามมาตรฐาน พร้อมให้บริการช่วยเหลือจังหวัดเชียงใหม่รับมือการระบาดของเชื้อโควิด-19

     มหาวิทยาลัยพายัพ และ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เตรียมความพร้อมเปิด PIH Hospitel แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ รับการตรวจทุกระบบตามมาตรฐาน พร้อมให้บริการช่วยเหลือจังหวัดเชียงใหม่รับมือการระบาดของเชื้อโควิด-19

 
     วันนี้ 17 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา อาจารย์ อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมด้วยนายแพทย์ มาโนช เล้าวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค และทีมงาน ให้การต้อนรับนายแพทย์ วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ / นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ. เชียงใหม่, นางนฤมล ขันตีกุล เภสัชกรเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ. เชียงใหม่, นายวิภู กฤษณุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย, นายวีระศักดิ์ โสมโยธี นายช่างเทคนิคอาวุโส ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ผู้ติดตาม เพื่อเข้าตรวจทุกระบบงานสำคัญต่อการขออนุญาตจัดตั้ง PIH Hospitel ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยพายัพร่วมกับโรงพยาบาลแมคคอร์มิค 

 
     โดยคณะทำงานผู้ตรวจสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว ได้ให้ความสำคัญต่อการตรวจเช็คทุกระบบอย่างเข้มข้น รัดกุม เนื่องจากเป็น Hospitel แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดมาตรฐานการดำเนินการในระบบต่าง ๆ ที่สามารถเป็นต้นแบบที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้ที่ประสงค์เปิดบริการ Hospitel ต่อไปในอนาคต การตรวจระบบต่าง ๆ ที่สำคัญในครั้งนี้ ประกอบด้วย ความสะดวก ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายของอาคารสถานที่ตั้ง, มีการแบ่งพื้นที่ให้บริการเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน, ระบบเวชระเบียน, ระบบบริการดูแลผู้เข้าพัก, ระบบรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน, ระบบควบคุมการติดเชื้อ, ระบบบำบัดน้ำ, ระบบน้ำสำรอง, ระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่างสำรอง, เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นประจำสถานพยาบาลในจำนวนเหมาะสมและเพียงพอ, ที่สำคัญต้องมีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลพร้อมปฏิบัติการอยู่ประจำ ซึ่งการตรวจทุกระบบก่อนการอนุญาตให้จัดตั้ง PIH Hospitel ในวันนี้มีผลเป็นที่น่าพอใจ ได้รับคำชื่นชมในการเตรียมการอย่างรัดกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบความปลอดภัยที่ดำเนินการโดยโรงพยาบาลแมคคอร์มิค สร้างความมั่นใจให้กับทีมทำงาน พร้อมเปิดให้บริการได้ทันทีภายหลังจากได้รับใบอนุญาต 

 
     PIH Hospitel แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการได้ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เพื่อรองรับผู้เข้าพักซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ผ่านการพักฟื้นจากโรงพยาบาลสนามหลักของจังหวัดเชียงใหม่มาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 7 วัน และต้องการความสะดวกสบาย ความเป็นส่วนตัว มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าพักฟื้นต่อ ณ PIH Hospitel ได้จนครบระยะเวลาการกักตัวและหายเป็นปรกติ     
 
ศูนย์สื่อสาร PIH Hospitel: 053-851376 , 053-851380, 053-851455