หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14) เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร และการจัดการเรียนการสอน

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14) เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร และการจัดการเรียนการสอน

     ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14) เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร และการจัดการเรียนการสอน

     ตามประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 13) ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ให้ขยายการบังคับใช้ ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 12) ออกไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 นั้น

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรและการจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้
     1. ให้บุคลากรทุกคน มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานตามปกติ
     2. การจัดการเรียนการสอนและการสอบของทุกหลักสูตรให้จัดในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชาไปจนสิ้นสุดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
     3. มหาวิทยาลัยพายัพขอความร่วมมือจากนักศึกษาและบุคลากร ในการลงทะเบียนรับวัคซีน การฉีดวัคซีน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันเชื้อโรค COVID-19 ต่อไป
     4. กรณีมีปัญหาการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้รักษาการอธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และถือเป็นที่สุด

     จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
     ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

     อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ
        รักษาการอธิการบดี