หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 15) แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 15) แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2564


     ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในช่วงปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2563 อาจมีนักศึกษาบางส่วนเดินทางกลับภูมิลำเนาในหลายจังหวัดที่เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
 
     เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43(1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 191/2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้
 
     ข้อ 1 ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา
     ข้อ 2 รายวิชาปฏิบัติ ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหรือเลื่อนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของคณบดี
     ข้อ 3 รายวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษากำหนดแนวทางการเรียนการสอน ดังนี้
             3.1 ให้คำแนะนำนักศึกษาในการเลือกเรียนแผนการเรียนอื่นที่มิใช่สหกิจศึกษา
             3.2 เลื่อนการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
             3.3 กรณีการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา หากสถานประกอบการมีความพร้อมและมีมาตรการในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจพิจารณาส่งนักศึกษาไปฝึกงานหรือฝึกสหกิจศึกษาได้ โดยให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเจตนายินยอมหรือสมัครใจเข้าฝึกงานหรือสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการดังกล่าว
     ข้อ 4 กรณีนักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องปฏิบัติตามมาตรการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 61/2564 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2564
 
     จึงประกาศเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

          ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564
 
              อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ
                 รักษาการอธิการบดี