หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 16)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 16)


     ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในช่วงปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2563 อาจมีนักศึกษาบางส่วนเดินทางกลับภูมิลำเนาในหลายจังหวัดที่เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
 
     เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43(1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 61/2564 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 192/2564 ในคราวประชุม ครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
  1. สำหรับนักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยให้สิทธิสำหรับนักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยพายัพ สามารถเข้ามากักตัวได้ก่อน สำหรับนักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด แต่ไม่ได้อยู่หอพักของมหาวิทยาลัยสามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์เพื่อเข้ากักตัวโดยนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ผู้จัดการหอพักหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา (คุณขวัญชนก แป้นด้วง) เบอร์โทรศัพท์ภายใน 4611 หรือ โทรศัพท์มือถือ 081-4721551
  2. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ให้จัดการปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์
  3. กรณีการจัดกิจกรรมในการรวมกลุ่มของบุคลากรที่มีจำนวนมากกว่า 50 คนขึ้นไป ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) กำหนด และจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก่อน
  4. การใช้อาคารหรือสถานที่ของมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของทางราชการอย่างเคร่งครัด
 
     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 
     จึงประกาศเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
 
          ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564
 
            อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ
                รักษาการอธิการบดี