หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 14 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ โบสถ์เฮ็นรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 14 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ โบสถ์เฮ็นรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

     อาจารย์จริยา อินทะพันธุ์ ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า เนื่องด้วยปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในสายงานพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จึงได้เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ซึ่งได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เป็นหลักสูตรที่ผลิตผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่สอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางของระบบบริการสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาให้ผู้สำเร็จการอบรมเป้นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบ เคารพในสิทธิของผู้ใช้บริการแลผู้ร่วมงาน ตลอดจนเป็นบุคลากร ที่มีประสิทิภาพในการทำงานร่วมกับทีมสุขภาพได้เป็นอย่างดี โดยคงเอกลักษณ์สำคัญตามปณิธานของคณะฯ คือยึดมั่นในสัจจะ – บริการ ด้วยน้ำใจไมล์ที่สอง
 
     โดยในปีการศึกษา 2563 นี้นับเป็นรุ่นที่ 14 มีผู้สำเร็จหลักสูตรทั้งสิ้น 69 คน ซึ่งมีการจัดพิธีสำเร็จหลักสูตรแบบnew normal ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ โบสถ์เฮ็นรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
มีการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร่วมงาน การเว้นระยะห่าง รวมถึงบุคลากรที่เข้าร่วมงานต้องสวม​หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 
     ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพเป็นผู้กล่าวกำชับ ให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา กล่าวแสดงความยินดีและมอบเข็มแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ติดเข็มแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยอาจารย์ขัติยาพร คนเที่ยง กรรมการบริหารหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และอาจารย์จริยา อินทะพันธุ์ กรรมการบริหารหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

     ด้านนางสาวอุสาวดี สว่างแจ้ง นักศึกษาผู้สำเร็จการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 14 และได้รับรางวัล "น้ำใจไมล์ที่สอง" เผยว่า เลือกศึกษาต่อที่คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เนื่องจากญาติแนะนำ และอยากให้ทำงานในด้านบริการทางสายสุขภาพ เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและเป็นที่ต้องการในตอนนี้ การได้เข้าเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค รู้สึกประทับใจมาก ๆ ทางคณะฯ มีการเรียนการสอนที่เป็นระบบระเบียบ ได้รับการดูแลจากคณาจารย์ การช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมรุ่น ขอฝากถึงผู้ที่อยากเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หรือมีใจรักในอาชีพบริการทางด้านสายสุขภาพเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรระยะสั้นนี้ เพราะเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียนเพียง 1 ปี ก็สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงได้ อีกทั้งยังสามารถนำไปดูแลครอบครัว และคนที่เรารักได้ด้วย  
 
     และ นายชญานนท์ เชื้อผาเต่า หนึ่งในผู้สำเร็จการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 14 กล่าวถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่า ได้ยินคำบอกเล่ามาว่า ที่คณะพยาบาลมหาวิทยาลัยพายัพสอนหลักสูตรเร่งรัดของผู้ช่วยพยาบาลแบบเข้าใจง่ายและมีคุณภาพจากอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ เลยตัดสินใจมาเรียนที่นี่ ตลอดระยะเวลา 1 ปี ในการเรียนที่นี่ รู้สึกถึงความเป็นกันเองแบบครอบครัว อาจารย์เอาใจใส่นักศึกษาเป็นอย่างดี
มีความสบายใจในการเรียน แม้จะเป็นวิชาที่ยาก แต่ก็ไม่เคยรู้สึกกดดัน อยากฝากถึงคนที่อยากเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ว่า เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การหาประสบการณ์ให้กับชีวิตมาก ๆ ถึงจบมาจะไม่ได้ทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาล แต่ความรู้ที่ได้นี้ จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลตัวเอง ครอบครัว และผู้อื่นได้อย่างแน่นอน