หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JPT เป็นแห่งแรกในภูมิภาค

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JPT เป็นแห่งแรกในภูมิภาค

     มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ บริษัทซานารุ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ถือสิขสิทธิ์ในการจัดสอบ JPT(Japan Proficiency Test) ซึ่งเป็นสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาและทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีรูปแบบการสอบคล้ายข้อสอบ TOEIC

     อาจารย์ ดร. ภูวัตร ทาอินต๊ะ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า ความร่วมมือนี้เป็นอีกหนึ่งส่วนทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยพายัพ จะเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา และผู้ที่สนใจเดินทางไปศึกษาต่อและทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับการสอบ Japan Proficiency Testหรือ JPTเป็นการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นรูปแบบใหม่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก ข้อสอบฟัง 100 ข้อ (ใช้เวลาทำข้อสอบ 45 นาที) และส่วนที่สอง ข้อสอบอ่าน 100 ข้อ (ใช้เวลาทำข้อสอบ 50 นาที) รวม 990 คะแนน โดยผู้สอบจะทราบผลภายใน 2 สัปดาห์ ผลคะแนน JPT จะไม่ระบุเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่าน ขึ้นอยู่กับการนำผลคะแนนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้สมัคร โดยแต่ละปี JPTจะเปิดสอบทั้งหมด 12รอบ (ศูนย์กรุงเทพ 6 ครั้ง และศูนย์มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ 6 ครั้ง)ในการสอบแต่ละครั้งจะมีการจัดทำข้อสอบและสร้างคำถามใหม่ทุกครั้ง แต่ปรับระดับความยากของข้อสอบโดยใช้เทคโนโลยีการทดสอบมิติสูงที่เรียกว่า “ทฤษฎีการตอบสนองต่อข้อสอบ (Item Response Theory : IRT) ในการสร้างชุดคำถามใหม่ ๆ เพื่อให้เกณฑ์ประเมินการสอบแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งจะทำให้ผู้จัดสอบรักษาเกณฑ์การประเมินคะแนนได้อยู่เสมอ

     ปัจจุบันคะแนนสอบ JPTสามารถใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น สถาบันภาษาญี่ปุ่น และใช้สมัครงานในบริษัทญี่ปุ่นหรือเกาหลีได้อีกด้วย สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสอบ JPTได้ที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบ 1,100 บาท สอบถามรายละเอียด โทร. 096-6469225 หรือ https://jptthailand.web.app/