หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการของภาครัฐ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทุกรายวิชา

มหาวิทยาลัยพายัพ ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการของภาครัฐ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทุกรายวิชา

มหาวิทยาลัยพายัพ ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการของภาครัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักศึกษา และลดการรวมตัวกัน จึงประกาศให้วันเปิดภาคเรียน 28 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 31 กรกฏาคม 2564 ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทุกรายวิชา จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น มหาวิทยาลัยพายัพ ห่วงใยนักศึกษาทุกคน #เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน