หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 10.30 น. ณ โบสถ์ เฮ็นรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 10.30 น. ณ โบสถ์ เฮ็นรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

     มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 10.30 น. ณ โบสถ์ เฮ็นรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว 
 
     นายธนายุทธ แก้วการไร่ นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า พิธีไหว้ครู ถือเป็นพิธีที่มีความสำคัญ และศักดิ์สิทธิ์ ที่ศิษย์ทุกคนจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ในการอบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษานำไปปรับใช้ในการทำงาน และการดำเนินชีวิตในสังคม รวมทั้งร่วมกันน้อมจิตลงกราบขออภัยที่ได้ล่วงเกินครูบาอาจารย์ทั้งโดยเจตนาหรือมิได้เจตนาก็ตาม อีกทั้งยังเป็นการสืบสานธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามของไทยด้วย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดี เป็นประธานในพิธี 
 
     สำหรับการจัดงานในปีนี้ ได้นำมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณะสุข และจังหวัดเชียงใหม่กำหนด เรื่อง ความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย รักษาระยะห่าง และจำกัดจำนวนของผู้เข้าร่วมงาน โดยให้ตัวแทนนักศึกษา คณบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมพิธีในโบสถ์เท่านั้น และทำการถ่ายทอดสด ผ่านทางเพจ Facebook ของมหาวิทยาลัยพายัพ