หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ Executive MBA สร้างนักธุรกิจ ผู้บริหารและนักวิชาการ ในยุคดิจิทัล

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ Executive MBA สร้างนักธุรกิจ ผู้บริหารและนักวิชาการ ในยุคดิจิทัล

     มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (หลักสูตรนานาชาติ) : Master of Business Administration (Business Administration for Executives)
ตอบโจทย์การบริการธุรกิจและองค์กร ครบทุกความต้องการแห่งอนาคต พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับนานาชาติ บูรณาการด้วยองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
 
     รับสมัครนักศึกษาทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยผู้เข้าศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และเป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี มีความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจีน การเรียนของหลักสูตรเป็นแบบชั้นเรียนปกติ เรียนด้วยระบบออนไลน์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยเป็นการเรียนวิชาเดียวต่อเนื่อง (block course) เรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ และหากมีความจำเป็นสามารถจัดชั้นเรียนในวัน-เวลาอื่นตามความเหมาะสม ระยะเวลาการเรียน 1.5 ปี ( 3 ภาคเรียนปกติและ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน) แยกเป็น Course Work จำนวน 10 วิชา ใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ปี (เรียนเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์) การทำรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ภาคเรียน (หากนักศึกษาทำรายงานไม่เสร็จ สามารถขยายเวลาเรียน โดยขยายได้ไม่เกินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย) และรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ
 
     ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ มีโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ ต่อยอดทักษะการบริหารเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การเป็น ผู้บริหารมืออาชีพ และเจ้าของกิจการที่มีความสามารถบริหารจัดการงานธุรกิจในยุคดิจิทัล นักธุรกิจที่มีความสามารถผลิต / จำหน่ายขายสินค้า / ให้บริการแบบข้ามพรมแดน (cross border business) นักวิเคราะห์โครงการ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัยด้านบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล
 
     พร้อมเปิดเรียนในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 1.5 ปี จำนวน 250,000 บาท จ่ายครั้งแรก ครั้งเดียว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผศ. ดร. ธีราลักษณ์ สัจจะวาที รักษาการคณบดีคณะบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการเงิน โทร. 0896361982 หรือ Line ID: Doctorkaiiphone / WeChat ID: DoctorTheeralak