หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม SMART PYU เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสำเร็จหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม SMART PYU เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสำเร็จหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

    สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม SMART PYU เตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนสำเร็จหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Live Streaming จากห้องส่งปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อาคารประกาศก มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เวลา 13.00 - 15.00 น.

     นางวรวรรณ ขัติชีนะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานอย่างมา โดยช่วงไตรมาส 3 ของปี 2563 มีตัวเลขคนตกงานถึง 7.5 แสนคน ทำให้การหางานและสมัครเข้าทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ นั้นมีแข่งขันที่สูงมาก ซึ่งนักศึกษาที่กำลังจะจบจากมหาวิทยาลัยพายัพ และกำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้น ในปีการศึกษา 2564 สำนักพัฒนานักศึกษา เห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ให้ตระหนักถึงการเตรียมตัวในความพร้อมด้านบุคลิกภาพก่อนการทำงาน อาทิเช่น การยืนการเดิน การนั่ง การพูด การเลือกชุดสำหรับไปสมัครงาน จึงได้จัดโครงการ SMART PYU ขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และผู้ที่กำลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาพายัพ เพื่อจะเป็นประโยชน์หรือแนวทางให้แก่นักศึกษาเหล่านี้ โดยได้เชิญวิทยากรจากบริษัท ไอ.ซี.ซี อิเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้กับนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน

     สำหรับวิธีการเข้าชม Live Streamingสำนักพัฒนานักศึกษา จะแจ้งให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053-851478 ต่อ 321