หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ม.พายัพ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร

ม.พายัพ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและวิจัย เผยว่า มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นหน่วยงานจัดการอบรม ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารเหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน 

     สำหรับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 1 นี้จะเป็นการอบรบสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ได้แก่ ผู้เตรียมอาหาร ผู้ปรุงและประกอบอาหาร ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้เสิร์ฟอาหาร ผู้ล้างภาชนะ และอุปกรณ์ประกอบอาหารต่าง ๆ เนื่องจาก ผู้สัมผัสอาหารเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค ที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ 

     การอบรมจะประกอบด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ใช้ระยะเวลาการอบรม 3 ชั่วโมง ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร รวมถึงการสาธิตและฝึกปฏิบัติอีกด้วย

     ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับวุฒิบัตรรับรองประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข และ การการันตีคุณภาพร้านสะอาดปลอดภัย ที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคได้
 
     สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมผ่าน QR CODE ที่แนบมาพร้อมนี้หรือสมัครผ่านลิงก์ https://forms.gle/9YngzCdo5dAse9ay6 หรือติดต่อสอบถาม และแจ้งและส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ สำนักบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ 053 851478 ต่อ 7281 หรืออีเมล unisearch@payap.ac.th