หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

     มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 (The 12th Payap University and UNRN Research Symposium 2022) ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

     ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการ ลงทะเบียนและกรอกใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม ถึง 21 มกราคม 2565 อัตราค่าลงทะเบียนบทความภาษาไทย (Thai Language) 2,000 บาท / คน และบทความภาษาอังกฤษ (English Language) 3,000 บาท / คน 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ โทรศัพท์ : 053-851478-86 ต่อ 7205 โทรสาร : 053-241983 เว็บไซต์ : https://research.payap.ac.th/ หรืออีเมล์ : symposium@payap.ac.th