หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง เสนอราคาการทำประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ (ภาคสมัครใจ) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง เสนอราคาการทำประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ (ภาคสมัครใจ) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ
เรื่อง เสนอราคาการทำประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ (ภาคสมัครใจ)
สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2565
------------------------

     ด้วยมหาวิทยาลัยพายัพ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันภัยเพื่อจัดทำประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ (ภาคสมัครใจ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยให้นักศึกษาทำประกันด้วยความสมัครใจ

     เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1)  และ (13) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จึงออกประกาศดังต่อไปนี้
 
                   1. ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
                      1.1 เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของไทยให้ประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย
                      1.2 ไม่เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียด้านการประกันอุบัติเหตุ
                      1.3 มีผลงานเคยทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากร ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนมาก่อน
 
                   2. เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
                      2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                      2.2 ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
                      ทั้งนี้ หนังสือมอบอำนาจต้องแสดงให้เห็นว่าผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจในการสมัคร ยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ รับรองสำเนาเอกสาร รวมทั้งเจรจา และทำความตกลงกับมหาวิทยาลัยพายัพเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ต่าง ๆ
                      2.3 แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
                      2.4 สำเนาหนังสือรับรองผลงานการทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือ บุคลากร ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกซน หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                      2.5 เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทคาดว่าจะเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ 2.3 – 2.5 ให้นำใส่ซองเอกสารปิดผนึกให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง "ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดซื้อประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษา (ภาคสมัครใจ) ประจำปีการศึกษา 2565" โดยระบุไว้ที่หน้าซองด้วยว่า "ใบสมัครและใบเสนอราคาการทำประกันอุบัติเหตุ และ/หรือ ประกันสุขภาพ (ภาคสมัครใจ)สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2565

                      3. วัน เวลา และสถานที่ยื่นซองเสนอราคา
                      ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ ณ สำนักพัฒนานักศึกษา ห้อง PN 102 อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร. 053-851-478 ต่อ 316,317 หรือทาง www.payap.ac.th  ตั้งแต่ วันที่ 21 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2565 ในวันและเวลาทำการของมหาวิทยาลัยพายัพ รายละเอียดปรากฏตามเงื่อนไขและรายการแนบท้ายนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศนี้

                      กำหนดยื่นซองเสนอราคาให้ยื่นในวันที่ 22 - 25 เมษายน 2565 ในเวลาทำการ ณ สำนักพัฒนานักศึกษา ห้อง PN 102 อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
                      กำหนดเปิดซองเพื่อพิจารณาคัดเลือกฯ ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ทั้งนี้ ให้ผู้แทนของบริษัทประกันฯ นำเสนอผ่านระบบออนไลน์
                      อนึ่ง มหาวิทยาลัยพายัพสงวนสิทธิ์เป็นเด็ดขาด และแต่โดยฝ่ายเดียวในการวินิจฉัยคุณสมบัติของซองเสนอราคา และ/หรือ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเอกสารรายการที่ผู้สนใจยื่นเสนอราคา และมหาวิทยาลัยพายัพทรงไว้ซึ่งสิทธิเป็นเด็ดขาดในการคัดเลือกผู้เสนอราคาตามแต่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
                      4. กำหนดแจ้งผลการเสนอราคา ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยพายัพสงวนสิทธิในการไม่เปิดเผยการเสนอราคาของผู้เสนอราคา
                      5. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเข้าทำสัญญาตามที่มหาวิทยาลัยพายัพกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน  15 วัน นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 
                      6. มหาวิทยาลัยพายัพทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเลือกผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดได้ตามที่มหาวิทยาลัยพายัพเห็นว่าเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ โดยไม่จำต้องพิจารณาจากผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป  ทั้งทรงไว้ซึ่งสิทธิในการยกเลิกการเสนอราคา  หากมีเหตุอันควรเชื่อว่า การประกวดราคานั้นอาจเป็นไปโดยไม่สุจริต
                      7. มหาวิทยาลัยพายัพไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวงของผู้ยื่นซองเสนอราคา 
 
                               ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565
 
 
                                   อาจารย์อภิชา  อินสุวรรณ
                                       รักษาการอธิการบดี

ดาวน์โหลด แบบเสนอแผนประกันอุบัติเหตุและแผนประกันสุขภาพ (ภาคสมัครใจ) ได้ที่นี่ https://www.payap.ac.th/home/uploads/news/news_20220322102721.pdf