หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่หอพัก และ ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่หอพัก และ ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2565

     สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2565 และ ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม Assembly อาคารหอพักหญิงอัลฟา โดยมีกำหนดการ ดังนี้
 
     08.00 - 08.30 น.   ลงทะเบียน (เช้า) ดนตรี โดย วิทยาลัยดุริยศิลป์
     08.30 - 09.30 น. อธิษฐานขอการทรงนำ โดย อาจารย์สิรินทรา คู่โชติกุล
                                 แบ่งปันพระวจนะ โดย อาจารย์ภัทรา รักสกุล
                                 อธิษฐานขอพระพร โดย ครูศาสนากาญจนา รักสกุลใหม่ อนุศาสก
                                 กล่าวรายงานโครงการ โดย ผู้จัดการหอพักหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา
                                 กล่าวต้อนรับ โดย อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย
     09.30 - 10.00 น. กิจกรรมสันทนาการ 
     10.00 – 11.00 น.  แนะนำหอพักหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา
     11.00 - 11.30 น.   ประชาสัมพันธ์ และแนะนำชมรม
     11.30 – 12.30 น.  พักเที่ยง
     12.30 - 13.00 น.   ลงทะเบียน (บ่าย) ดนตรี โดย วิทยาลัยดุริยศิลป์
     13.00 – 16.00 น.  ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดย เทศบาลตำบลสันกำแพง
     16.00 – 16.30 น.  รับเสื้อกิจกรรม และชุดตรวจ ATK