หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศ ขอความร่วมมือบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ และ นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมทำแบบสอบสำรวจความผูกพันความพึงพอใจ และความสุข

ประกาศ ขอความร่วมมือบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ และ นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมทำแบบสอบสำรวจความผูกพันความพึงพอใจ และความสุข

ประกาศ ขอความร่วมมือบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ และ นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมทำแบบสอบสำรวจความผูกพันความพึงพอใจ และความสุข
 
     ตามที่มหาวิทยาลัยพายัพ มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริม “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน” (หรือ Happy University) ตามโครงการการสนับสนุนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม)
 
     ในการนี้ จึงใคร่ขอความร่วมมือจาก (heart with border) บุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพทุกท่าน (heart) ร่วมทำแบบสำรวจความผูกพันความพึงพอใจ และความสุข เพื่อวัดระดับความสุขในการทำงานและความสุขในการใช้ชีวิตของท่าน และขอความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ทุกท่าน ร่วมแชร์แบบสำรวจความผูกพันความพึงพอใจ และความสุข ให้นักศึกษาในคณะวิชาและสาขาของท่านร่วมทำแบบสำรวจสำหรับนักศึกษา ไปพร้อม ๆ กัน ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
 
สำนักทรัพยากรบุคคล