หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชวนนักศึกษา ส่งผลงานการประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด “รู้เท่า รู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด”

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชวนนักศึกษา ส่งผลงานการประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด “รู้เท่า รู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด”

     มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชวนนักศึกษา ส่งผลงานการประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด “รู้เท่า รู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” เกณฑ์การตัดสินสื่อสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด “รู้เท่า รู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” ประจำมหาวิทยาลัยพายัพ
 
โดยมีเกณฑ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ดังนี้
 
           1. ประกวดระดับสถานศึกษา            27 มิถุนายน – 10 สิงหาคม 2565
           2. ประกวดระดับภาค (เหนือบน)       15 - 20 สิงหาคม 2565        
 
หัวข้อการประกวด
          “รู้เท่า รู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด”
 
กลุ่มเป้าหมาย
          นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในกำกับและสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่มภาคเหนือตอนบน
 
ประเภทของการประกวดระดับสถานศึกษา
1. ประเภทแอนิเมชั่น  นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วม ประกวดได้ทั้งประเภทบุคคลหรือทีม (ไม่เกิน 3 คน) คนหรือทีมละ 1 ผลงาน
   1.1 ผลงานแอนิเมชั่น ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค แต่ต้องมีภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ ภายใต้หัวข้อ “รู้เท่า รู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม intro title และ end credit)
   1.2 ผลงานต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดภาพ 16 : 9 (wide screen) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1080p รูปแบบไฟล์นามสกุล .AVI หรือ .MOV เท่านั้น
   1.3 เครดิตท้ายผลงาน (end credit) ต้องมีชื่อ 1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,
                                                                     2. เครือข่ายด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคเหนือตอนบน
   1.4 จัดส่งผลงานในรูปแบบ DVD หรือ Flash Drive จำนวน 1 ชุด
2. ประเภทคลิปวิดีโอ สถาบันอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานของนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วม ประกวดได้ทั้งประเภทบุคคลหรือทีม (ไม่เกิน 5 คน) คนหรือทีมละ 1 ผลงาน  
   2.1 ผลงานคลิปวิดีโอ ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค ภายใต้หัวข้อ “รู้เท่า รู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ไม่รวม intro title และ end credit)
   2.2 ผลงานต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดภาพ 16 : 9 ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๐๘๐p รูปแบบไฟล์ นามสกุล .MPEG4 .MP4 หรือ .MOV เท่านั้น
   2.3 เครดิตท้ายผลงาน (end credit) ต้องมีชื่อ  1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,
                                                                      2. เครือข่ายด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคเหนือตอนบน
   2.4 จัดส่งผลงานในรูปแบบ DVD หรือ Flash Drive จำนวน 1 ชุด
 
ประเภทของการประกวดระดับภาค
1. ประเภทแอนิเมชั่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานของนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วม ประกวดได้ทั้งประเภทบุคคลหรือทีม (ไม่เกิน 3 คน) คนหรือทีมละ 1 ผลงาน สถาบันละไม่เกิน 1 ผลงาน (ต้องเป็นผลงานที่ร่วมประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับสถาบัน)
 
   1.1 ผลงานแอนิเมชั่น ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค แต่ต้องมีภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ ภายใต้หัวข้อ “รู้เท่า รู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม intro title และ end credit)
   1.2 ผลงานต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดภาพ 16 : 9 (wide screen) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1080p รูปแบบไฟล์นามสกุล .AVI หรือ .MOV เท่านั้น
   1.3 เครดิตท้ายผลงาน (end credit) ต้องมีชื่อ 1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,
                                                                     2. เครือข่ายด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคเหนือตอนบน
   1.4 จัดส่งผลงานในรูปแบบ DVD หรือ Flash Drive จำนวน 1 ชุด
 
2. ประเภทคลิปวิดีโอ สถาบันอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานของนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วม ประกวดได้ทั้งประเภทบุคคลหรือทีม (ไม่เกิน 5 คน) คนหรือทีมละ 1 ผลงาน สถาบันละไม่เกิน 1 ผลงาน (ต้องเป็นผลงานที่ร่วมประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับสถาบัน)
   2.1 ผลงานคลิปวิดีโอ ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค ภายใต้หัวข้อ “รู้เท่า รู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ไม่รวม intro title และ end credit)
   2.2 ผลงานต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดภาพ 16:9 ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1080p รูปแบบไฟล์ นามสกุล .MPEG4 .MP4 หรือ .MOV เท่านั้น
   2.3 เครดิตท้ายผลงาน (end credit) ต้องมีชื่อ  1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,
                                                                      2. เครือข่ายด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคเหนือตอนบน
   2.4 จัดส่งผลงานในรูปแบบ DVD หรือ Flash Drive จำนวน 1 ชุด
 
รางวัลการประกวด
ระดับสถานศึกษา (ประเภทแอนิเมชั้น หรือ ประเภทคลิปวีดีโอ)
      รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000.-บาท                               จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000.-บาท              จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000.-บาท              จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 
ระดับภาค (ประเภทแอนิเมชั้น หรือ ประเภทคลิปวีดีโอ)
      รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000.-บาท                             จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000.-บาท            จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000.-บาท            จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 
เกณฑ์การตัดสิน
การพิจารณาตัดสินรางวัลแต่ประเภท โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใช้เกณฑ์การตัดสินในแต่ละประเภทดังนี้
ประเภทแอนิเมชั่น
- เนื้อหา                     30 คะแนน
- ความคิดสร้างสรรค์    30 คะแนน
- เทคนิคการนำเสนอ    20 คะแนน
- ความสวยงาม            20 คะแนน
 
ประเภทคลิปวิดีโอ
- เนื้อหา                      30 คะแนน
- คุณภาพการผลิต        40 คะแนน
- ความคิดสร้างสรรค์     30 คะแนน
ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการฯ ให้คะแนนรวมแล้ว จะนำคะแนนของผลงานทั้ง ๒ ประเภทมาเปรียบเทียบเพื่อใช้เกณฑ์คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ (ไม่แยกประเภท)
 
การส่งผลงาน
          ประกวดระดับสถานศึกษา  27 มิถุนายน – 10 สิงหาคม 2565
          โดยส่งผลงานพร้อมโครงเรื่องย่อ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 เป็นไฟล์ Microsoft Word ณ สำนักพัฒนานักศึกษา ห้อง PN104 อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ในวันเวลาทำการ
 
เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
- ผลงานต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือมีภาพและเสียงที่ไม่สุภาพ ขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
- ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นเจ้าของผลงานที่แท้จริง และผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงาน ที่ไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
- คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสินและการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานคืน โดยผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผลงานที่ส่งเข้าประกวดและไม่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงาน ทั้งนี้ เจ้าของผลงานตกลงยินยอมให้สถาบันอุดมศึกษาในกำกับและสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่มภาคเหนือตอนบน นำไปเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน
- ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งประเภทแอนิเมชั่นและประเภทคลิปวิดีโอ จะสงวนสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุด เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น (ทั้งภาพและเสียง) โดยผู้ส่งผลงานเป็น ผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิดในผลงาน
 
----------------------------------------------------
* คณะกรรการตัดสินการประกวดระดับสถานศึกษาในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 พร้อมประกาศผู้ได้รับรางวัล
** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด