หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาการบริหารการเงินและการลงทุน : BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN FINANCIAL MANAGEMENT AND INVESTMENT

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาการบริหารการเงินและการลงทุน : BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN FINANCIAL MANAGEMENT AND INVESTMENT

     อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า จากสถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ ๆ ที่จะมาตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในยุคดิจิทัล รวมถึงสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนในโลกปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้มุ่งให้ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดังนั้นการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงมีบทบาทสำคัญมากขึ้น และ เป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของนักลงทุนทั่วโลก ธุรกิจกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมมาภิบาล (Environment, Social and Governance) รวมทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย อย่างไรก็ตามสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น การค้าและการเดินทางระหว่างประเทศลดลง รวมทั้งยังมีความท้าท้ายหลังสถานการณ์โควิด-19 ได้แก่ การเติบโตที่ไม่สมดุลเชิงพื้นที่ เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกเมืองหลวง การว่างงาน ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสหประชาชาติประเมินว่า ในปี 2565 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged society) และในปี 2573 จะเข้าสู่อย่างเต็มที่ (Super aged society) และในอีก 10 ปี ประชากรและวัยแรงงานของไทยจะลดลงต่อเนื่อง ส่งผลต่อภาระการคลังและการขยายตัวของเศรษฐกิจที่จะมีศักยภาพลดลง ทั้งนี้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ประกอบด้วย การพัฒนาเศรษฐกิจที่มีองค์ประกอบ 3 ส่วนที่จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน คือ 1. เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) โดยนำความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดจากฐานความเข้มแข็งเดิมเพื่อเพิ่มมูลค่า 2. เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด ให้เกิดของเสียน้อยที่สุดด้วยการลดการใช้ (Reduce) นำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใหม่ (Recycle) และ 3. เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่มุ่งเน้นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อโลกอย่างยั่งยืนโมเดลเศรษฐกิจ BCG จะเป็นแรงผลักดันให้มีการเพิ่มรายได้ การเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน เกิดการกระจายรายได้ให้กับประชากรไทย ดังนั้นเพื่อรองรับสภาพดังกล่าว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงินและการลงทุน จึงจำเป็นต้องผลิตบัณฑิตเพื่อสร้างกำลังคนตามความต้องการของประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ ตลาดแรงงาน การพัฒนาคนให้มีทักษะที่จำเป็นแห่งในศตวรรษ ที่ 21 การมีองค์ความรู้เชิง บูรณาการ รู้เท่าทันเกี่ยวกับความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมทางการเงิน การพัฒนาของเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีความสามารถในการปรับตัวได้กับไม่แน่นอนของวิกฤตเศรษฐกิจและการเงิน จะเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชากรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทย

     จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม สภาวะเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางการเงินในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อรูปแบบและวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตของบุคคลในสังคมทั้งด้านการหารายได้ การออม การใช้จ่ายเงินและการลงทุน อีกทั้ง สภาวการณ์ทางประชากรไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล โดยมีโครงสร้างทางอายุเป็น ประชากรสูงวัยมากขึ้น นอกจากนี้สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตเป็นแบบวิถีใหม่ (New Normal) การชำระเงินโดยการใช้เงินสดถูกแทนที่ด้วยการชำระเงินดิจิทัล พฤติกรรมการถือเงินสดไว้กับตัวน้อยลง นำไปสู่สภาวะสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) หากประชากรไม่มีการบริหารการเงินและวางแผนการเงินที่ดีแล้ว ย่อมสะท้อนถึงแนวโน้มปัญหา คุณภาพชีวิตของประชากร ปัญหาทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศที่เพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นการมีความรู้ทางด้าน การเงิน การสร้างวินัยทางการเงินและจริยธรรมทางการเงิน จึงมีส่วนสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในพหุสังคม วัฒนธรรมปัจจุบันและอนาคต สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ระบบการเงินไทยต้อง เตรียมพร้อมรับมือในการอำนวยความสะดวกทางการเงิน ทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการย้ายฐานการผลิต ของประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะนำมาซึ่งนวัตกรรมทางการเงินในรูปแบบใหม่ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ หลากหลายรูปแบบและมีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อนำมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาลและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

     ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบการเงินให้สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรไทย ผลจากกระทบด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีการ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะเห็นได้ว่านักการเงินและการลงทุน มีบทบาทสำคัญในการช่วยการส่งเสริมให้ ประชากรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาลและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการลดภาระและรองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง ประชากร สังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันและอนาคต สาขาวิชาการบริหารการเงินและการลงทุน จึงมุ่งสร้าง บัณฑิตและพัฒนากำลังคนในทุกช่วงวัย (Lifelong Learning) ให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีสมรรถนะ (Competency) ที่จำเป็นที่เพื่อให้สามารถรองรับกับสังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว (Disruption) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ เสริมสร้างบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้านการบริหารการเงินและการลงทุน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และการเรียนรู้ตลอด ชีวิต สามารถนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ตลอดเวลา (Re-skill) และการยกระดับทักษะการเรียนรู้ 9 (Up-skill) ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงินและการลงทุน ออกแบบมาให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยพายัพ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม บริการรับใช้สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยยึดมั่นใน “สัจจะ-บริการ” วิสัยทัศน์ของ มหาวิทยาลัยพายัพ คือ “แหล่งเรียนรู้สากล พัฒนาคนสู่พลเมืองโลก” 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานรับนักศึกษา โทร. 053-851478 ต่อ 240 หรือ สาขาวิชาการบริหารการเงินและการลงทุน ต่อ 426 หรือ 429