หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 และ ครั้งที่ 45 ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 และ ครั้งที่ 45 ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

     มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 และ ครั้งที่ 45 ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดย อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในนามประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ประธานมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในนามของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 48 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพายัพ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 42,000 คน 

     มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ การบริการสังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพายัพได้ยึดมั่นในสัจจะ – บริการ เป็นแนวทางในการดำเนินงานและได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการเรียนการสอนใน 6 คณะ 3 วิทยาลัย รวม 38 สาขาวิชา ทั้งหลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรระยะสั้น โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

      จึงขอเชิญชวนพ่อ แม่ ญาติมิตร ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เตรียมการถ่ายทอดสด พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 และ ครั้งที่ 45 ทาง Internet ที่ www.payap.ac.th และ ถ่ายทอดเสียงบรรยากาศและพิธีการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพ FM 101.75 MHz.