หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2566 -คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด-

สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2566 -คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด-

     สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2566 ให้ดำเนินการยื่นเอกสาร ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566
 
     ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 29(3) ได้บัญญัติให้ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการแก่บุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษา โดยกำหนดไว้ในกฎกระทรวงกระกลาโหม ฉบับที่ 73 (พ.ศ. 2536) ซึ่งได้กำหนดคุณสมบัติบุคคลที่มีสิทธิได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกตามมาตรา29(3) ในส่วนของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
 
     1. นักศึกษาที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ (1 มค. - 31 ธค. พ.ศ. 2545) และ ไม่สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
     2. กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพายัพ ระดับปริญญาตรี และไม่สูงกว่าปริญญาโท
     3. กรณีที่นักศึกษาย้ายมาจากสถาศึกษาอื่น และเคยยื่นเรื่องขอผ่อนผันกับสถาศึกษาเดิม
 
     เอกสารประกอบการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำการ
     1. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                     จำนวน 2 ฉบับ
     2. สำเนา สด.9                                                                                               จำนวน 2 ฉบับ
     3. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35)                                               จำนวน 2 ฉบับ
     4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                      จำนวน 2 ฉบับ
     5. รูปถ่ายขนาด 3 x4 ซม. หน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักศึกษา                               จำนวน 2 ฉบับ
     6. หนังสือแจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาทหาร (สด.10)                                                   จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)
     7. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของตนเอง บิดา มารดา          จำนวน 2 ฉบับ(ถ้ามี)
     8. แบบคำร้องการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://sta.payap.ac.th/studentD/downloadSD/PN03_Deferment.pdf
 
     ทั้งนี้ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารและติดต่อยื่นเอกสารที่ PN 104 อาคารพันธกร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง วันที่ 31 มกราคม 2565