หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท “นิติศาสตรมหาบัณฑิต MASTER OF LAWS PROGRAM สาขาวิชานิติศาสตร์”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท “นิติศาสตรมหาบัณฑิต MASTER OF LAWS PROGRAM สาขาวิชานิติศาสตร์”

     อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า ในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นสังคมการทำงานที่ประชาชนมีรายได้ปานกลาง อยู่ในช่วงสังคมเกษตรกรรมพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเบาและอุตสาหกรรมหนักตามลำดับ มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตและการส่งออก แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาถึงสมรรถนะ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งเน้นตอบสนองการผลิตกำลังคนที่มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ อีกทั้งเป็นการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสอดคล้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงมุ่งเตรียมความพร้อมแก่บัณฑิตในอนาคตให้มีความรู้ คุณวุฒิความเชี่ยวชาญทางกฎหมายที่สูงขึ้น เพื่อนำความรู้ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่และนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เหมาะสมกับโลกปัจจุบันที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมซึ่งมีความต่างวัย ต่างภูมิหลังของวัฒนธรรมและสังคม ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสืบเนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใหม่เป็นจำนวนมาก เพื่อให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสภาพสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเมือง การพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บัณฑิตต้องมีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถทางกฎหมายอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำองค์ความรู้จากการศึกษาอย่างเป็นระบบไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ซึ่งจะนำไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมให้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในตลาดแรงงานปัจจุบัน

     ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้นักศึกษานำความรู้จากการศึกษาเพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีหัวข้อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยแห่งชาติ ตลอดถึงด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม เพื่อให้บัณฑิตนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถในตำแหน่งงานของตนในปัจจุบันให้สูงยิ่งขึ้น ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศด้านการศึกษาและด้านประชาคมอาเซียนเชื่อมโยง สอดคล้องกับปณิธาน วิสัยทัศน์ อันเป็นพันธกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัยพายัพ คือ สัจจะ-บริการ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความดีเลิศด้านวิชาการ เปี่ยมด้วยคุณธรรม และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการบริการรับใช้สังคม

     ผู้สนใจสามารถสมัครเรียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053-851478 ต่อ 5103