หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM

     อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า สถานการณ์โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะหลอมรวมกันมากขึ้น ในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนขั้วอำนาจเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรมิได้อยู่ในระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาคอีกต่อไป ระบบเศรษฐกิจได้กลายเป็น “ระบบเศรษฐกิจโลก” การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของประเทศในทวีปเอเชีย การดำเนินธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายจากบริบทของโลกยุคใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การแข่งขันที่รุนแรง และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ เนื่องจากการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอาจต้องอาศัยทักษะของบุคลากรและเงินลงทุนที่สูง ซึ่งมักเป็นข้อจำกัดของธุรกิจ ในขณะที่ธุรกิจที่มีบุคลากรที่มีความสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ จะมีความได้เปรียบในหลายด้าน

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจมาแล้วกว่า 40 ปี ตลอดเวลาที่ผ่านมา มีบัณฑิตและมหาบัณฑิตจำนวนมาก การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต โดยต่อยอดจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจมีความพร้อมด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติในสถานการณ์จริง เน้นการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และรับการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ตรงด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ออกแบบให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และปณิธานของมหาวิทยาลัยพายัพ ผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาจะได้รับการพัฒนาจริยธรรมที่เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เป็นแบบอย่างที่สร้างสรรค์องค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีความประพฤติที่ดีงานเป็นตัวอย่างในการรับใช้ผู้อื่น ช่วยเหลือสังคมและบุคคลอื่นรอบข้าง เปิดวิสัยทัศน์ในความเป็นสากล ผู้ที่จะเข้ารับการศึกษามีโอกาสศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเป็นนานาชาติจากโครงการและกิจกรรมในต่างประเทศ เพื่อนำความรู้ในระดับสากลมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

     ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สมัครเรียนได้ที่ งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โทร.053-851478 ต่อ 240 หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ต่อ 7218 ในวันและเวลาทำการ 08.30 – 16.00 น. และ www.payap.ac.th