หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สำนักศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2565

สำนักศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2565

     สำนักศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2565 ในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อว่า “Restart”
 
     “ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้ว หรือดีพร้อมแล้ว แต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อที่จะฉวยไว้เพราะพระเยซูคริสต์ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้ พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมา แล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า และข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์” (ฟีลิปปี 3:12-14)
 
     สัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ เป็นกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ที่มหาวิทยาลัยพายัพ ให้ความสำคัญ สนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด ผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน สำหรับนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมสนทนาธรรม 2 รูปแบบ คือ ออนไลน์ และ สนทนาธรรมในชั้นเรียนสำหรับบุคลากร จัดกิจกรรมเสวนาธรรม รูปแบบออนไลน์ วันที่ 28 กันยายน 2565 โดยการถ่ายทอดสดทาง Facebook: Payap University Chiangmai Thailand ในเวลา 9.50 น. – 11.00 น. โดยมีกำหนดการและรูปแบบของการจัดงาน ดังนี้
 
รูปแบบกิจกรรมในสัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ ปีการศึกษา 2565
วันที่ รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบ
20 ก.ย.2565 สนทนาธรรมในชั้นเรียน ชั้นปีที่ 2 - 4
และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
เวลา 13.00 - 17.00 น.
ณ ห้องประชุมศรีวิไล-ทองม้วน อาคารโสมสวลี
นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 - 4
  1. ทีมสนทนาธรรมในชั้นเรียนวิทยากร MCD
26-30 ก.ย.2565 สนทนาธรรมในชั้นเรียน ชั้นปีที่ 1 - 4 (30 นาที)
หัวข้อ “Restart”
นักศึกษาทุกคณะวิชา ชั้นปีที่ 1 - 4 1. วีดีโอ วิทยากร YFC
2. ทีมสนทนาธรรมเข้าชั้นเรียน
26-30 ก.ย.2565 สนทนาธรรมสำหรับนักศึกษานานาชาติ
(ภาษาอังกฤษ/จีน) (25 นาที)
หัวข้อ “Restart”
นักศึกษาจีน
และนานาชาติ
วีดีโอ วิทยากร
1.ศจ.ดร.เอสเธอร์ เวคแมน
2.
28 ก.ย.2565 เสวนาธรรมสำหรับบุคลากร
หัวข้อ “Restart”
เวลา 9.50 น. – 11.00 น.
ถ่ายทอดสดทาง Facebook: Payap University Chiangmai Thailand 
บุคลากร
มหาวิทยาลัยพายัพ
วีดีโอ วิทยากร
1.ศจ. ดร. ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี
2.ศจ. ดร. ชัยพร ปัญญา
28 ก.ย.2565 Start Again
หัวข้อ “Restart”
เวลา 18.30 – 20.30 น.
ที่ หอพักนักศึกษา เขตแม่คาว
นักศึกษาหอพัก
เขตแม่คาว
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
วิทยากร นักศึกษาคริสเตียนร่มธรรม