หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมรับขวัญบุนนาค ต้อนรับนักศึกษาใหม่และสถาปนาเป็นลูกบุนนาคอย่างเต็มภาคภูมิ

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมรับขวัญบุนนาค ต้อนรับนักศึกษาใหม่และสถาปนาเป็นลูกบุนนาคอย่างเต็มภาคภูมิ

     มหาวิทยาลัยพายัพ โดย องค์การนักศึกษา และสำนักพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม “รับขวัญบุนนาค” เพื่อแสดงความยินดีต้อนรับ และสถาปนานักศึกษาใหม่ ให้เป็นลูกบุนนาคอย่างเต็มภาคภูมิ ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
 
     อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า กิจกรรมรับขวัญบุนนาค เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุก เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ที่ก้าวเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยพายัพ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม พากันมาหาความหมาย ซึ่งจะทำให้นักศึก่ได้เห็นคุณค่าของชีวิต การปรับตัว การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง กิจกรรมกีฬาต้อนรับน้องใหม่ และได้ผ่านการปรับตัวทั้งด้านการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนใหม่ รุ่นพี่ คณาจารย์ มาได้ระยะหนึ่งแล้ว ในส่วนของกิจกรรมรับขวัญบุนนาค ก็จะเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ ด้วยพิธีการและความเชื่อบนพื้นฐานคริสต์ศาสนา เชื่อมั่นว่า นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยพายัพทุกคน ได้รับการคัดเลือกและการทรงเรียกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าไว้แล้ว การรับขวัญบุนนาค จึงเป็นการประกาศตัวตนของนักศึกษา ที่จะเป็นลูกบุนนาคอย่างภาคภูมิใจในสถานบันการศึกษาแห่งนี้ ความเชื่อว่ากิจการใด ๆ ที่เกิดขึ้นในสถาบันแห่งนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงนำ และทรงคุ้มครองรักษานักศึกษาทุกคน
 
     สำหรับรูปแบบของการจัดงานในปีนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปรับเวลามาเป็นช่วงเช้า เริ่มจากการสถาปนา และประกาศว่า นักศึกษาใหม่ทุกคน จะได้รับการทรงนำ ทั้งทางด้านสติปัญญา สุขภาพ การศึกษาเล่าเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยพายัพแห่งนี้ การรับขวัญนักศึกษาใหม่ ด้วยการผูกข้อมือรับขวัญ โดยผู้บริหาร และคณาจารย์ที่แสดงถึงถึงความรัก ความเมตตา ความอบอุ่น และการเอาใจใส่ของความเป็นผู้ให้ ส่งผ่านเชือกที่ถักร้อยด้วยความรัก ความห่วงใย การจุดเทียนแห่งปัญญา ที่เชื่อว่าแสงสว่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรงนำทางและส่องสว่างเป็นโคมประดับศีรษะในการศึกษาเล่าเรียน อันเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ ก่อให้เกิดความรัก สมัครสมานสามัคคี ในหมูคณะระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนสำเร็จการศึกษาเล่าเรียนตามที่ทุกคนคาดหวังไว้
 
     ครูศาสนากาญจนา รักสกุลใหม่ อนุศาสกมหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า พิธีรับขวัญบุนนาค เป็นการต้อนรับลูกบุนนาคเข้าสู่ มหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งพิธีนี้ได้มีการปรับมาจากประเพณีที่ดีงามของประเทศไทยเรา เพื่อให้นักศึกษา ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าสู่ครอบครัวมหาวิทยาลัยพายัพ โดยการมัดด้ายข้อมือ ที่มีลูกปัดสีฟ้า 4 ลูก ที่ร้อยรวมกันด้วยเส้นด้ายสีขาว มีความหมายว่า ลูกปัดสีฟ้า 4 ลูก หมายถึง สัญลักษณ์ที่มาจากตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ ได้แก่วงกลม 4 วง ประกอบด้วย มนุษย์ วิทยาศาสตร์ ศิลป์ และ ศาสนา เส้นด้ายสีขาว หมายถึง เรามาเป็นครอบครัวเดียวกัน คือครอบครัวบุนนาค
         
     ในพิธีจะมีการจุดเทียนเล่มใหญ่ ซึ่งเล็งถึง พระเยซูคริสต์ พระเจ้าผู้ทรงเป็นความสว่างของโลก พระเจ้าที่เสด็จมาในโลกนี้ เพื่อสำแดงความรัก ความเมตตาของพระองค์ให้กับมนุษย์ทุกคน พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “เราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่เดินตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” หมายถึง ปัญญา การพบสัจจะอย่างแท้จริง ดังนั้นเมื่อนักศึกษาเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยพายัพ จะมั่นใจว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา เป็นผู้ที่มีความสามารถ เป็นผู้ที่มีคุณค่า มีความหมายและเราจะดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องและดีงาม
 
     และพระเยซูคริสต์ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายเป็นเหมือนตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาเห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์” หมายถึง ผู้ที่ได้รับความสว่างจากพระเจ้าจะแบ่งปันความสว่างให้คนอื่น ๆ ต่อไป หรือพูดอีกอย่าง คือ เมื่อเราพบสัจจะ เราจะออกไปบริการรับใช้ผู้คนในสังคม ดังนั้น เมื่อลูกบุนนาคจะรับความสว่างจากพระเยซูคริสต์ร่วมกัน ให้พระองค์เป็นความสว่างของเรา และให้เราส่องสว่างในสังคม ทำลายความมืดแห่งความทุกข์ ความสิ้นหวัง ความแตกแยก ความอยุติธรรม เพื่อสังคมไทยและโลกใบนี้จะเต็มไปด้วยสันติสุขอย่างแท้จริง
 
     จึงขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โทร.053-851478 ต่อ 321 หรือ 322 กำหนดการ คลิกที่นี่