หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต Payap Life Long Learning Center รองรับกลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติ ที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต Payap Life Long Learning Center รองรับกลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติ ที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือใกล้เคียง

     Payap Life Long Learning Program เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้น ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนในช่วงระยะสั้น ทัศนศึกษา บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ทั้งทางด้านศิลปะวัฒนธรรมไทย วรรณคดี ประวัติศาสตร์ สังคม ปรัชญา ศาสนา สิ่งแวดล้อม สุขภาพและเทคโนโลยี โดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุชาวต่างชาติ ที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือใกล้เคียง

     มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เปิดให้บริการในโครงการ Payap Life Long Learning Center มาแล้วเป็นเวลากว่า 4 ปี มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยพายัพ ทั้งเขตแม่คาว และ เขตแก้วนวรัฐ เมื่อสิ้นปี 2564 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมไปทั้งหมด 103 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,800 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ที่มาเกษียณอายุและอาศัยในประเทศไทย ทั้งชาวอเมริกัน ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมัน สวีเดน และญี่ปุ่น โดยรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการผ่านสื่อออนไลน์เป็นหลัก

     ตลอด 4 ปี ที่ผ่านมา Payap Life Long Learning Program ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม จึงได้มีการเพิ่มจำนวนกิจกรรมให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา ทางโปรแกรมได้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้สามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ทำให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น โดยมีทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด และต่างประเทศ

     ในปี 2563 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกโดยองค์การ UNESCO ให้เป็นหนึ่งในสามจังหวัด ของประเทศไทย ที่เหมาะแก่การเป็น Life Long Learning City และเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญตัวแทนจาก Payap Life Long Learning Program เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเรียนรู้ของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และประเทศไทย ทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความสนใจต่อ Payap Life Long Learning Program ของมหาวิทยาลัยพายัพเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ตอบสนองต่อนโยบายของทางภาครัฐ อีกทั้งยังแสดงความจำนงค์ที่จะร่วมมือกับทางโปรแกรมในการพัฒนาการท่องเที่ยว และเรียนรู้ของชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

     ด้วยเหตุนี้ ทางโปรแกรมจึงเห็นว่า ควรมีพื้นที่สำหรับใช้จัดกิจกรรมแบบถาวร เพื่อรองรับการเติบโตของจำนวนกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต รวมถึงการรองรับผู้เข้าร่วมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความสะดวกสบายในการเดินทาง

     สำนักงานของ Payap Life Long Learning Center ตั้งอยู่ที่ อาคารสรรเสริญ มหาวิทยาลัยพายัพ ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค) สำหรับจัดและทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา รวมถึงชุมชน นอกจากนี้ ยังช่วยในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรม และเพิ่มรูปแบบกิจกรรมให้ตอบรับกับความต้องการของผู้เข้าร่วม และชุมชนที่สนใจต่อการศึกษาแบบเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีข้อจำกัดทางอายุ โดยมหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดให้มีพิธีเปิด Payap Life Long Learning Cente อย่างเป็นทางการ ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 นี้ ติดตามรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ www.lllpayap.com