หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ม.พายัพ ร่วมกับ ร้านวัวลายหัตถเวช เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนวดไทย เพื่อการบริการแก่ชาวต่างชาติ ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ

ม.พายัพ ร่วมกับ ร้านวัวลายหัตถเวช เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนวดไทย เพื่อการบริการแก่ชาวต่างชาติ ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ

     ม.พายัพ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถานประกอบการร้านวัวลายหัตถเวช เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนวดไทย เพื่อการบริการแก่ชาวต่างชาติ ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

     เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ สถานประกอบการร้านวัวลายหัตถเวช จัดให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนวดไทย เพื่อการบริการแก่ชาวต่างชาติ โดยอาจารย์อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ และ นายสมพงษ์ ประภารัตน์ เจ้าของสถานประกอบการร้านวัวลายหัตถเวช เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้ พร้อมเปิดสอนรุ่นแรก ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2565 – 19 พฤศจิกายน 2565 เมื่อสำเร็จหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตร ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ สามารถนวดไทยเพื่อบรรเทาอาการได้ถูกต้องตามหลักกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

     อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า การจัดทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกัน ที่จะพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนวดไทย เพื่อการบริการแก่ชาวต่างชาติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพอย่างถูกต้อง มีการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ โดยได้รับการควบคุมดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการนวดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน นำไปประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ยังเป็นการอนุรักษ์ศาสตร์และศิลปะแห่งการนวดแผนไทย ยกระดับการบริการสู่ระดับสากล พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ดี ระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพ กับ ผู้ประกอบการ ได้อย่างสอดคล้องและตรงตามเป้าหมาย ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่ว่า สัจจะ – บริการ

     อาจารย์สมพงษ์ ประภารัตน์ เจ้าของสถานประกอบการร้านวัวลายหัตถเวช อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดแผนไทย ซึ่งได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิมากมาย เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย นวดไทย เวชกรรมไทย และการเป็นวิทยากรด้านการนวดแผนไทย เผยว่า วัวลายหัตเวชเป็นผู้ดูแลหลักสูตรการนวด เรื่องความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย เภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทยเบื้องต้น ประวัติการแพทย์แผนไทย การบริหารร่างกายฤๅษีดัดตน เส้นสิบ รวมถึงข้อห้ามข้อควรระวังเกี่ยวกับการนวด จรรยามารยาทของผู้ที่จะทำการนวด โดยมีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ มาร่วมถ่ายทอดความรู้ ทั้งแบบทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติจริง         

     ประโยชน์ของการนวด คือการทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น สามารถป้องกัน และรักษาการเกิดโรคต่าง ๆ โดยที่ไม่ต้องกินยา และสามารถสร้างเป็นอาชีพ มีรายได้ โดยไม่ต้องมีการลงทุนใด ๆ เหมือนอาชีพอื่น เพียงแต่ใช้ทักษะ และความรู้ การฝึกฝนของผู้นวดเท่านั้น ก็สามารถประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวให้ความนิยมในการนวดแบบผ่อนคลาย หรือนวดแบบส่งเสริมสุขภาพ อาการโรคเบื้องต้นคือ ที่พบบ่อยคือ ออฟฟิตซินโดรม อาการปวดคอ บ่า ไหล่ เมื่อยล้าจากการใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ หลังหลังจากการนวดแล้วจะทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายขึ้น ร่างกาย สุขภาพ ดีขึ้น ปัจจุบันนี้ การนวดได้รับการสนใจไปทั่วโลก และ นวดไทย Nuad Thai ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Intangible Cultural Heritage) จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นับเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมา พร้อมเสริมเรื่องความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น ให้กับผู้เรียนด้วย  

     อาจารย์นฤมล วันทนีย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ เผยว่า คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มีความพร้อมด้านการสอนภาษาต่างประเทศ ด้วยมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ ด้านภาษาหลายภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน รวมไปถึงภาษาญี่ปุ่น โดยในหลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนวดไทยเพื่อการบริการแก่ชาวต่างชาติ ที่จัดขึ้นครั้งนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นในการให้บริการนวดไทย จนสามารถใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง  โดยมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ อาทิ การเรียนเกี่ยวกับ Greetings, Vocabulary and Expressions related to Body Parts, Health, Pain and Injuries,  Stress Relief, and Massage Therapy, Health Counseling, Making Apologies, and Cross-Cultural Communication Training for Massage Therapist และการฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงในสถานประกอบการนวดกับผู้รับบริการนวดที่เป็นชาวต่างชาติ และการเรียนรู้เกี่ยวกับการทักทาย คำศัพท์ และบทสนทนาเกี่ยวกับอวัยวะร่างกาย สุขภาพ อาการปวดและอาการบาดเจ็บ การใช้การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดและอาการบาดเจ็บ และความเครียด การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ และการอบรมวัฒนธรรมการสื่อสารกับลูกค้าชาวญี่ปุ่นและการฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์จริงในสถานประกอบการนวดกับผู้รับบริการนวดที่เป็นเจ้าของภาษา

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรินทร์ ไรเดน ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการสอนและการศึกษาทั่วไป เผยว่า มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเติบโตในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อีกทั้งมหาวิทยาลัยพายัพ ยังมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ ร่วมกับ สถานประกอบการที่มีผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับ จึงมีความพร้อมในการจัดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนวดไทยเพื่อการบริการแก่ชาวต่างชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและเป้าหมายของรัฐบาล ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในอีกมิติหนึ่ง โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพ กับ สถานประกอบการร้านวัวลายหัตเวช และหลักสูตรนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) ภายใต้การกำกับดูแลหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดการอบรมนี้ขึ้น โดยมีเงื่อนไขการรับสมัคร ดังนี้
  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช. ขึ้นไป
  3. ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
  4. มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงเรียน
     สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2565 รับจำนวน 30 คน (ถ้าเกิน 30 คน จะมีรุ่น 2) หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนวัตกรรมการสอนและการศึกษาทั่วไป 053-851478 ต่อ 7333 และ ร้านวัวลายหัตถเวช​เบอร์โทร 087-3572094