หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 sukitti ( 2020-08-18 15:53:52)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.พายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์วิชาชีพจากการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงาน ตอบรับการเรียนการสอนยุคการสื่อสารดิจิทัลในปัจจุบัน sukitti ( 2020-07-29 09:18:05)

Open Line SESSION TWO June 4, 2020 sukitti ( 2020-06-10 10:19:09)

ประกาศเรื่อง การจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 sukitti ( 2020-06-10 10:18:27)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2 sukitti ( 2020-06-01 15:26:48)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 (ฉบับที่ 7) sukitti ( 2020-06-01 10:17:08)

Open Line SESSION ONE. sukitti ( 2020-06-01 10:16:36)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และสังคม ในสถานการณ์ COVID-19 sukitti ( 2020-06-01 10:15:12)

คณะนิติศาสตร์ .พายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาสำหรับผู้เทียบโอนผลการเรียน (ภาคพิเศษ) sukitti ( 2020-05-25 11:27:45)

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน) sukitti ( 2020-05-25 11:26:46)

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรระยะสั้น 1 ปี เรียนแบบเร่งรัด ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้พร้อมกัน sukitti ( 2020-05-25 11:24:34)

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ เอาใจคนวัย DIGITAL ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน Digital Business and Financial Technology (FinTech) sukitti ( 2020-05-25 11:23:52)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแจ้งขยายระยะเวลาการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และขอให้บุคคลภายนอกงดเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563 sukitti ( 2020-05-25 11:21:40)

DEK63 สมัครเรียนที่ ม.พายัพ รับทันทีส่วนลดค่าเล่าเรียน 10,000 บาท หรือเลือกรับ iPad 7th GEN, Notebook พร้อมลิขสิทธิ์แท้ Microsoft office 365 ได้เนื้อที่เก็บข้อมูล OneDrive 1 TB หรือผ่อนชำระค่าเล่าเรียน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2563 sukitti ( 2020-05-25 11:20:45)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6) sukitti ( 2020-05-01 17:12:00)