หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ให้มารับ Transcript และหนังสือรับรองการศึกษา ฉบับสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป sukitti ( 2020-05-01 14:30:48)

ประกาศจาก สำนักทะเบียนฯเรื่อง การถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W โดยอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 sukitti ( 2020-05-01 14:30:11)

(ด่วนที่สุด) สำนักทะเบียนฯ ประกาศเลื่อนกำหนดการยื่นแบบฟอร์มคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 sukitti ( 2020-05-01 14:29:23)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแจ้งขยายระยะเวลาการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และขอให้บุคคลภายนอกงดเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 sukitti ( 2020-04-20 13:59:48)

ประกาศม.พายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 5) sukitti ( 2020-04-20 13:55:08)

ม.พายัพ ให้ส่วนลดค่าเล่าเรียน 20,000 บาท แก่นักศึกษาใหม่ พร้อมแบ่งเบาภาระให้ผู้ปกครองสบายใจ ปลอดภัยจากภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน sukitti ( 2020-04-20 13:54:24)

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรระยะสั้น 1 ปี เรียนแบบเร่งรัด ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้พร้อมกัน sukitti ( 2020-04-07 13:32:27)

มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ จากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) sukitti ( 2020-04-02 11:27:18)

Payap University is temporary close and not allow entering the university between March 24 - April 15, 2020 sukitti ( 2020-03-30 13:41:05)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแจ้งการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และขอให้บุคคลภายนอกงดเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 15 เมษายน 2563 sukitti ( 2020-03-30 13:40:31)

ประกาศ มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ทางออนไลน์ และทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 15 เมษายน 2563 sukitti ( 2020-03-30 13:39:54)

ประกาศ มหาวิทยาลัยพายัพขอแจ้งช่องทางการติดต่อ ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 15 เมษายน 2563 ดังนี้ sukitti ( 2020-03-30 13:39:06)

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ เอาใจคนวัย DIGITAL ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน Digital Business and Financial Technology (FinTech) sukitti ( 2020-03-24 14:25:41)

Payap University Announcement PREVENTATIVE MEASURES REGARDING COVID-19 (Edition 4) sukitti ( 2020-03-24 14:24:47)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4) sukitti ( 2020-03-24 14:22:45)